Thane, Maharashtra support@stemwater.org

Stem Water Distribution And Infrastructure Company
Private Limited

स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्युशन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड

Water Tariff And Charges

Water Tariff And Charges

अ.क्र. संस्था पाणी दर (दि. ०१.०४.२०२३ पासून)
१. ठाणे महानगरपालिका
ठाणे एम बी आर
आझादनगर, डोंगरीपाडा, बीएसयुपी, गायमुख

११,९००
१३,०००
2. मिरा भाईंदर महानगरपालिका १२,६००
3. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका ११,९००
4. जिल्हा परिषद (३६ ग्रामपंचायती) ९६००